ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САС НА 26.01 2017

  (Моля прочетете протокола от заседанието на УС на САС) 

Протокол от заседание на УС на Сдружение

„СЪЮЗ НА АВТОСЕРВИЗИТЕ - СОФИЯ”

от 22.12. 2016г.

 

         Днес в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „Съюз на автосервизите - София” гр.София.

При направената проверка от Председателя на УС, се оказа че присъстват необходимият брой членове на УС, предварително уведомени за часа, мястото и дневния ред, и че същите могат да пристъпят към взимане на решения съгласно Устава по определения дневен ред, а именно:

  1.  Взимане на решение за свикване на Общо събрание на Сдружението и определяне на дневния ред.
  2.  Приема годишния счетоводен отчет на Сдружението за 2016 г. и внася в контролния съвет за одобрение на отчета за дейността на Сдружението за 2016 г.
  3.  Други.

След направените разисквания и уточнения по точките от дневния ред, Управителния съвет на Сдружението взе следните решения:

По т.1

1.1. Да се свика Общо събрание на Сдружението на 26.01.2017 г. от 18.00 часа в залата на бул.”Вл.Вазов”№120 (сервиз „Мерцедес”).

1.2. Предлага събранието да се проведе при следния дневен ред:

 

1.Приемане на доклада за дейността на Сдружението и годишния финансов отчет за 2016 г.

2.Приемане на нови членове на сдружението по списък одобрен от УС.

3. Провеждане на избор за попълване на състава на УС и освобождаване от отговорност на Александър Благоев.

4. Поради изтичане на пет годишен мандат на управителните органи на Сдружението избор на нов Управителен съвет,нов контролен съвет и председател на УС.

5. Освобождаване от отговорност на стария УС и Контролен съвет за изминалия период.

6. Други.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

 

По т.2

Приема годишния счетоводен отчет на Сдружението за 2016 г. и внася в Контролния съвет за одобрение на отчета за дейността на Сдружението за 2016 г.

 

По т.3

Взима решение за одобряване на нови членове на сдружението по списък и го предлага за одобрение от Общото събрание.

УС възлага на председателя на Емил Германов да публикува поканата за свикване на Общото събрание на сайта на Сдружението

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Членове на Управителният съвет:

 

1. Емил Германов:

 

2. Кирил Кирилов:

 

3. Христо Ламбрев:

 

4. Генади Кръстев: